# Username Time
1 candy#1644 01:29.53
2 JayWeyPlays# Developer 02:18.19
3 ZombieHunterCYT#1614 02:34.08
4 binaryferret#5849 02:40.95
5 yaki#5096 02:52.08
6 ZombieHunterG7V#4467 04:19.35
7 Nattya#7790 05:18.69
8 JakeFTheDog#5742 05:35.67
9 DogeX#9923 05:58.91
10 IdentityUNK#7460 06:34.71
11 ShadowGirlKita#6103 06:39.28
12 IonutzV#7919 07:30.27
13 TheSheepyBoi# Developer 07:39.94
14 Bobbert#6349 08:00.68
15 SMOK3YWuff#0245 08:06.44
16 ath#7495 10:21.04
17 KingWigglett# Developer 11:35.78
18 Toxelola#8886 12:20.08
19 saintmichelle09#8562 13:40.47
20 NONAME#1523 14:05.37
21 bulinho#8064 16:31.22
22 Tayvix#6719 17:20.71
23 2dnekotina#9618 22:55.94