# Username Time
1 candy#1644 01:29.53
2 JayWeyPlays# Developer 02:18.19
3 ZombieHunterCYT#1614 02:34.08
4 binaryferret#5849 02:40.95
5 yaki#5096 02:52.08
6 BrendanToy# Developer 03:34.42
7 ZombieHunterG7V#4467 04:19.35
8 Nattya#7790 05:18.69
9 JakeFTheDog#5742 05:35.67
10 DogeX#9923 05:58.91
11 IdentityUNK#7460 06:34.71
12 ShadowGirlKita#6103 06:39.28
13 IonutzV#7919 07:30.27
14 TheSheepyBoi# Developer 07:39.94
15 SMOK3YWuff#0245 07:49.82
16 Bobbert#6349 08:00.68
17 ath#7495 10:21.04
18 KingWigglett# Developer 11:35.78
19 Toxelola#8886 12:20.08
20 saintmichelle09#8562 13:40.47
21 NONAME#1523 14:05.37
22 bulinho#8064 16:31.22
23 Tayvix#6719 17:20.71
24 2dnekotina#9618 22:55.94